Ochrana osobních údajů

Home / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na tomto webu

Veškeré osobní údaje poskytované zákazníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s  platnou legislativou České republiky, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnosti Moraviarest, s.r.o. se sídlem Dědina, č.p. 261, 691 43, Hlohovec, IČO 27737349, (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:
 2. jméno a příjmení
 3. emailovou adresu
 4. telefon
 5. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Moraviarest, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Moraviarest, s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Moraviarest, s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování s tím, že osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v kontaktním formuláři správcem Moraviarest, s.r.o.(případně jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. práva na přístup k osobním údajům, práva žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a mimo jiné práva na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. . Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického a emailového kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se společnosti Moraviarest, s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.